menu

Vragen? Neem contact met ons op!

We zijn er op maandag t/m vrijdag* van 08.00 tot 17.00 uur.
Op zaterdag zijn we er van 08.00 tot 15.30 uur.

Bellen
Phone 0318 - 745 743

Appen
 06 - 24 69 00 41

Mailen
Mail  info@bestratingsweb.nlAlgemene voorwaarden Bestratingsweb.nl

 

Verzending-Bestratingsweb.nl

Direct naar: Toepasselijkheid | Aanbiedingen/overeenkomsten | Prijzen & betalingen | Levering | Eigendomsvoorbehoud | Reclames & Aansprakelijkheid | Bestellingen/communicatie | Overmacht | Diversen | Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1.1

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onze webwinkel zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Artikel 1.2

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 1.3

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 1.4

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van onze webwinkel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door onze webwinkel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Artikel 2.1

Alle aanbiedingen van Bestratingsweb.nl zijn vrijblijvend en Bestratingsweb.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 2.2

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van jouw bestelling door onze webwinkel. Onze webwinkel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.  Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webwinkel dit mee binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

Artikel 3.1

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3.2

Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt.

Artikel 3.3

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

Artikel 3.4

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren.


Artikel 4. Levering

Artikel 4.1

De door Bestratingsweb.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Artikel 4.2

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan je. Er wordt afgeleverd met een vrachtwagen met oplegger met laad- enloskraan aan boord. Er wordt te allen tijde geprobeerd je bestelling aan huis op de door jou aangegeven plek te leveren. Mocht dit niet lukken dan is dit overmacht, wij kunnen helaas niet beloven dat er altijd gelost wordt op de door de klant aangegeven locatie, die beslissing ligt altijd bij de chauffeur. De materialen worden naast de vrachtauto gelost en er wordt nooit over trottoirs gereden om de losplaats te bereiken. Als je op voorhand problemen voorziet voor de levering neem dan tijdig contact met ons op.

Artikel 4.3

Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om je product  retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief  verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van jou thuis naar de webwinkel  zijn voor eigen rekening. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Bestratingsweb.nl heeft teruggezonden is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Bestratingsweb.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Bestratingsweb.nl er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Wel worden er kosten in rekening gebracht voor het ophalen van de geleverde goederen. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 5.1

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan onze webwinkel verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op jou over.


Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

Artikel 6.1

Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien je onze webwinkel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Artikel 6.2

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bestratingsweb.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 6.3

Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Bestratingsweb.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor jouw rekening komen.

Artikel 6.4

Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van onze leverancier.


Artikel 7. Bestellingen/communicatie

Artikel 7.1

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en onze webwinkel, dan wel tussen onze webwinkel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en onze webwinkel, is onze webwinkel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bestratingsweb.nl.


Artikel 8. Overmacht

Artikel 8.1

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bestratingsweb.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat onze webwinkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 8.2

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bestratingsweb.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 9. Diversen

Artikel 9.1

Indien je aan Bestratingsweb.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webwinkel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan onze webwinkel schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Artikel 9.2

Wanneer door Bestratingsweb.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat onze webwinkel deze Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 9.3

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bestratingsweb.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bestratingsweb.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 9.4

Bestratingsweb.nl is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 9.5

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@bestratingsweb.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 10.1

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10.2

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Zullen we met je meedenken?

De klantenservice is vandaag open van 08.00 tot 17.00 uur!

Bellen 
Phone  0318 - 745 743
 Direct antwoord 

Appen
Whatsapp  06 - 24 69 00 41
  Vóór 16.00 uur appen = vandaag antwoord

Mailen
Mail  info@bestratingsweb.nl
 Antwoord binnen 1 werkdag

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08.00 tot 17.00 uur

Zaterdag
08.00 tot 15.30 uur

Adres

Bestratingsweb.nl
Stationsweg Oost 194c
3931 EX Woudenberg

Bekijk je route

'Grote kleine lettertjes'

We zijn graag duidelijk over jouw en onze rechten en plichten, privacy, gegevens etc. Daarom zijn onze 'kleine lettertjes' gewoon groot. Wel zo duidelijk.

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Cookies

Disclaimer